Dziś jest  21.02.2019   zegar 08:43   Imieniny: Piotra, Eleonory
Logowanie/rejestracjaBaza firmTablica ogłoszeńGalerie zdjęć
Nagłówek strony
Jesteś tutaj: strona główna
Kontrast Rozmiar tekstu A-AA+
epuap  sekap  BIP  Wersja czeska  Wersja niemiecka  Wersja angielska 
Urząd Gminy
powrót   drukuj

Projekty realizowane przez urząd gminy oraz jednostki organizacyjne

                                                        

Projekty realizowane przez Urząd Gminy Gorzyce

 

 

 

 

 Śpiewnik Pieśni Maryjnych

Okładka Śpiewnika

Tradycje oraz kulturotwórcze funkcje pielgrzymowania na pograniczu polsko-czeskim

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu przyległego, na terenie kompleksu sportowego w Czyżowicach przy ulicy Rogowskiej

Cel projektu: Projekt miał na celu poprawę standardu infrastruktury rekreacyjno-sportowej obszaru gminy oraz wzrost jakości życia mieszkańców terenów wiejskich. W ramach operacji wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem. Ponadto w ramach projektu, zostały przebudowane i zagospodarowane tereny przyległe, wykonano m.in. ogrodzenie działki oraz boiska, nowe piłkochwyty oraz chodniki. Obiekt został wyposażony w nowe ławki, kosze, barierki ochronne oraz bramki przenośne. Wykonano oświetlenie zewnętrzne płyty boiska.

Całkowita wartość zadania: 493.331,87 zł.

Wnioskowane dofinansowanie (wkład EFRROW) : 313.907,00 zł.

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.


 

 

Nazwa zadania: Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK w Gorzycach.

Przedmiotem projektu był kompleksowy remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, polegającego na wykonaniu termomodernizacji obiektu, poprawie izolacyjności przegród budowlanych powodujących zmniejszenie zapotrzebowania na energię, poprawie standardu budynku oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów technicznych. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonane zostały m.in.: docieplenia ścian zewnętrznych i dachu, izolacje przeciwwilgociowe wraz z opaską drenażową, wymiana posadzek na gruncie piwnic i parteru z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z pracami przygotowawczymi i towarzyszącymi.

 

Całkowita wartość zadania: 2.293.380,29 zł.
Wydatki kwalifikowane: 1 139 692,28 zł. (zmiana)
Wnioskowane dofinansowanie: 968 738,44 zł. (zmiana)

 

Wniosek złożony w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Działanie: 4.3 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Poddziałanie: 4.3.2 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- RIT Subregionu Zachodniego.

 

 

 

 

Nazwa projektu:  "Kraina Odkrywców"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach umowy
Nr umowy UDA-RPSL.11.01.02-24-048A/16 z dnia 07.11.2016 r.

Oś Priorytetowa XI– Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –RIT

Wartość całkowita projektu: 330.433,75 zł.

Wartość dofinansowania: 280.868,69 zł.

Realizacja odbywa się w Przedszkolu Publicznym „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej w terminie 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., i zakłada objęcie wsparciem wszystkich przedszkolaków.

Celem projektu jest: Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, wzrost jakości i atrakcyjności zadań edukacyjnych wychowawczych w Przedszkolu Publicznym w Turzy Śląskiej dla 150 przedszkolaków oraz utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych. Wyrównywanie dysproporcji edukacji przedszkolnej , zainteresowań dzieci zajęciami z jakimi do tej pory miały styczności a co za tym idzie zastosowanie nowoczesnych metodami nauczania. Dodatkowo wsparciem zostanie objęty 1 nauczyciel podwyższy kompetencje edukacyjne. W ramach realizacji projektu zakupione zostaną materiały papiernicze, plastyczne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć i realizacji założeń projektu. Ponadto przeprowadzone będzie szereg zajęć dodatkowych w ramach projektu mogących przyczynić się do poprawy życia przedszkolaków (logopedia, hortiterapia, zajęcia ogólnorozwojowe).

Dzięki w/w projektowi beneficjent utworzył nowe miejsca przedszkolne.

 

 

Nazwa projektu:  "Przedszkolak z klasą"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach umowy UDA-RPSL.11.01.02-24-023C/16 z dnia 20.07.2016 r.

Oś Priorytetowa XI– Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –RIT

Wartość całkowita projektu: 255.896,93 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 217.512,39 zł.

Realizacja odbywa się w Przedszkolu Publicznym „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej w terminie 01.08.2016 r. do 31.08.2017 r., i zakłada objęcie wsparciem wszystkich przedszkolaków.

Celem projektu jest: wzrost jakości i atrakcyjności zadań edukacyjno-wychowawczych w przedszkolu w Turzy Śląskiej dla 125 przedszkolaków w tym utworzenie 32 nowych miejsc przedszkolnych. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, kompleksowa diagnoza logopedyczna, wzrost aktywizacji ruchowej korygującej wady postawy u dzieci oraz rozwijanie zainteresowań dzieci nowoczesnymi metodami nauczania z zastosowaniem narzędzi TIK. Dodatkowo wsparciem zostaną objęci pracownicy przedszkola tj. jeden nauczyciel, 1 pomoc nauczyciela oraz jeden pracownik obsługi. Osoby te zostaną zatrudnione w przedszkolu. W ramach realizacji projektu zakupione zostaną materiały papiernicze, plastyczne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć i realizacji założeń projektu. Ponadto przeprowadzone będzie szereg zajęć dodatkowych w ramach projektu mogących przyczynić się do poprawy życia przedszkolaków (logopedia, rytmika, gimnastyka korekcyjna).

Wniosek ten jest kontynuacją działań związanych z otrzymaniem dofinansowania do inwestycji budowy przedszkola w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15.

Dzięki w/w projektowi beneficjent utworzył nowe miejsca przedszkolne.

 

 

 Nazwa projektu: “Przebudowa drogi gminnej ulicy Poprzecznej   w miejscowości Rogów
Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II- Bezpieczeństwo-Dostępność -Rozwój

 •     Okres realizacji: 01.03.2015 r. do 31.10.2015 r.
 •     Data podpisania umowy: w trakcie przygotowania
 •     Wartość całkowita: 1.803.484,62
 •     Wysokość dofinansowania: 819.346,00 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  oraz  poprawa dostępności komunikacyjnej drogi lokalnej z drogami powiatowymi.
Opis projektu: Projekt polegać będzie na  przebudowie drogi gminnej ul. Poprzecznej w Rogowie Nr 510162S na długości 644,00mb na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodzisławską do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. W trakcie robót zostaną wykonane roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, kanalizacja deszczowa. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia, nowe wjazdy do posesji, oraz zmieniona zostanie organizacja ruchu wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego.

 Nazwa projektu:  "Rozbudowa boiska sportowego  w Gorzyczkach
przy ul. Wiejskiej"

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013  - Odnowa i Rozwój Wsi

 •     Okres realizacji: 24.04.2014 r. – 30.06.2015 r.
 •     Data podpisania umowy: 24.04.2014 r.
 •     Wartość całkowita: 583.227,42 zł
 •     Wysokość dofinansowania: 237.083,00 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich rozwój funkcji sportowych i społecznych mieszkańców.
Opis projektu: Realizacja projektu polega na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej. W ramach prac zostanie wykonane odwodnienie,  nowa nawierzchnia oraz ogrodzenie terenu.

 Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Bełsznica, Odra  i Olza-Etap II Zadanie 2-Olza"
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013  działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 •     Okres realizacji: 17.11.2014 r. do 31.03.2015 r.
 •     Data podpisania umowy: 17.11.2014 r.
 •     Wartość całkowita: 1.335.655,71 zł
 •     Wysokość dofinansowania: 318.000,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury ochrony środowiska w postaci systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Olza
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 2,4 km w miejscowości Olza. Projekt stanowi element kompleksowego programu budowy kanalizacji sanitarnej dla Gminy Gorzyce. Docelowo dzięki powstałej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączone centrum sołectwa Olza, a ścieki będą odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w Bełsznicy. 

 Nazwa projektu: "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie Placu Zabaw w Gorzycach wiatami wolnostojącymi"
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013  Małe projekty

 •     Okres realizacji: 28.11.2014 r.  do 31.03.2015 r.
 •     Data podpisania umowy: 28.11.2014 r.
 •     Wartość całkowita: 30.750,00 zł
 •     Wysokość dofinansowania: 20.000,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej i zagospodarowanie placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach, oraz stworzenie dogodnych warunków do przyjemnego spędzania wolnego czasu .
Opis projektu: W ramach projektu zostaną zakupione oraz posadowione dwie wiaty drewniane z ławkami i stołami. Dodatkowo teren na którym posadowione zostaną wiaty zostanie utwardzony i wybrukowany. Projekt zakłada również zakup dwóch koszy na śmieci oraz dwóch stojaków na rowery. Dzięki realizacji uatrakcyjniony zostanie teren będący wizytówką naszej gminy czyli komleks przy Gminnym Ośrodku Turystyki Sportu i Rekreacji.

  Nazwa projektu: "Przebudowa drogi gminnej ulicy 27 Marca w Turzy Śląskiej wraz z odwodnieniem"

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Śląskiego 2007-2013

 •     Okres realizacji: 24.09.2007 r.- 30.09.2014 r.
 •     Data podpisania umowy: 02.07.2014 r.
 •     Wartość całkowita: 1.553.917,56 zł
 •     Wysokość dofinansowania:745 966,41złzł

Cel projektu: Głównym celem projektu był rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  oraz  poprawa dostępności komunikacyjnej drogi lokalnej z drogą krajową.
Opis projektu: Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca wraz z odwodnieniem w Turzy Śląskiej o łącznej długości 1,55 km. Droga przebiega przez tereny o zabudowie ciągłej rozproszonej jak również częściowo przez tereny wolne od zabudowy. Odcinek drogi stanowi jednolity ciąg drogowy; początek jak i koniec stanowią skrzyżowanie – krawędź jezdni ul. Powstańców w Turzy Śląskiej. Wykonana w ramach inwestycji nowa nawierzchnia, odwodnienie i pobocza pozwoliły przywrócić drodze wymagane parametry techniczne, co wpłynęło na poprawę nośności, zwiększyło jej przepustowość i zmieniło kategorię ruchu z KR 1 na KR 2.

  Nazwa projektu: "Gimnazjum – Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111"
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Śląskiego 2007-2013

 •     Okres realizacji: 14.08.2007 r. – 28.06.2013 r.
 •     Data podpisania umowy: 04.04.2013 r.
 •     Wartość całkowita: 2.403.116,18 zł.
 •     Wysokość dofinansowania: 1.792.890,70 zł.

Cel projektu: Głównym celem projektu było wybudowanie i oddanie do użytku nowej części Gimnazjum w Czyżowicach wraz z nowoczesnym wyposażeniem edukacyjnym, pracownią komputerową, salą audiowizualną i biblioteką.  
Opis projektu: Projekt polegał na rozbudowie istniejącego budynku gimnazjum w Czyżowicach.  W związku z realizacją projektu wybudowano dwukondygnacyjny budynek w skład którego wchodzi 6 laboratoriów przedmiotowych, biblioteka, pracownia komputerowa, sala audiowizualna, pokój nauczycielski, węzły sanitarne oraz drogi komunikacyjne. W ramach realizacji projektu zostało zakupione nowoczesne wyposażenie oraz wprowadzone zostały innowacyjne rozwiązania edukacyjne (sala audiowizualna). W ramach rozbudowy wybudowana została równiez winda dla osób niepełnosprawnych.


PROJEKTY  PARTNERSKIE

1. Nazwa projektu: „Szkoły na plus – kompleksowe programy rozwojowe dla 7 szkół podstawowych w gminie wiejskiej Gorzyce w województwie śląskim”

 •    Lider: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
 •    Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 •    Okres realizacji: 01.01.2014 r. -  30.06.2015 r.
 •    Data podpisania umowy: 13.02.2014 r.
 •    Wartość całkowita: 1.561.956,93 zł
 •    Wysokość dofinansowania: 1.374.522,10 zł

Cel projektu:  Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, rozwój potencjału i kompetencji kluczowych 660 uczniów w ramach programów rozwojowych 7 szkół podstawowych z gminy Gorzyce.  
Opis projektu: Wnioskodawca realizuje projekt zakładający wdrożenie 2-letnich programów rozwojowych szkół poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, doradztwa i opieki pedagogiczno – psychologicznej. Grupę docelową stanowi 660 uczniów z klas IV-VI z 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce. Projekt kompleksowo i trwale przyczyni się do zmian jakościowych w ich funkcjonowaniu i rozszerzenia oferty edukacyjne, zawiera określone cele, rezultaty.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminą Gorzyce – organem prowadzącym szkoły podstawowe. Rola partnera w projekcie;
- współzarządzanie projektem
- organizacja zajęć
- prowadzenie części zajęć
- wsparcie działań rekrutacyjnych
- udostępnienie sal szkolnych do realizacji projektu
- opieka nad uczestnikami podczas wycieczek edukacyjnych

2. Nazwa projektu: "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w subregionie zachodnim województwa śląskiego"

 •     Lider:  Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
 •     Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 •     Okres realizacji: 01.02.2013 r. - 30.09.2015 r.
 •     Data podpisania umowy: 18.11.2013 r.

Cel projektu: Celem projektu dla Gminy Gorzyce jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 5 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera a także  utworzenie 2 punktów koordynacyjnych.
Opis projektu: Projekt partnerski „ Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”  realizowany jest przez Lidera – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz 10 partnerów (Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory). Projekt zakłada  zapewnienie sprzętu komputerowego,  dostępu do Internetu  oraz przeprowadzenie  szkoleń z zakresu technologii informatycznych gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Gmina Gorzyce jako partner projektu otrzymała 5 zestawów komputerowych wraz  z oprogramowaniem dla 5 gospodarstw domowych  z terenu Gminy Gorzyce. Ponadto w Gminie Gorzyce utworzono dwa tzw. punkty koordynacyjne, wyposażone w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i dostępem do internetu, z których każdy mieszkaniec może bezpłatnie skorzystać. Punkty koordynacyjne mieszczą się w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach oddział w Olzie oraz  Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach oddział w Turzy Śląskiej.

3. Nazwa projektu:"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego       woj. śląskiego"

 •     Lider: Miasto Rybnik
 •     Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
 •     Okres realizacji: 01.08.2013 r.- 30.06.2015 r.
 •     Data podpisania umowy: 30.07.2013 r.

Cel projektu: Celem projektu dla gminy Gorzyce jest opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Gorzyczkach.  
Opis projektu: Wnioskodawcą  projektu jest miasto Rybnik, partnerami Czerwionka – Leszczyny, Godów, Gorzyce, Jastrzębie Zdrój, Mszana, Świerklany, Żory. Projekt zakłada wykonanie  dokumentacji technicznej dla inwestycji na terenie gmin partnerskich. Zakres tematyczny projektu dotyczy spójnego systemu inwestycyjnego obszaru, w tym w zakresie niezbędnej infrastruktury drogowej i komunalnej. W ramach projektu zostaną opracowane dla  Gminy Gorzyce następujące opracowania:  
a) dokumentacja projektowa obejmująca kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A1 w subregionie zachodnim w gminie Gorzyce,  
b) Lokalny Program Rewitalizacji.
 PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY GORZYCE

Wiejski Dom Kultury w Olzie
1. Nazwa projektu: „Dziecięca Akademia Kreatywności”

 •     Źródło dofinansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 •     Okres realizacji: 01.09.2014 r. - 28.02.2015 r.
 •     Data podpisania umowy: 01.09.2014 r.
 •     Wartość całkowita: 7 625,00 zł
 •     Wysokość dofinansowania: 5 000,00 zł

Opis projektu: Zajęcia florystyczne, plastyczno – techniczne, fotograficzne, kulinarne, rytmiczno – ruchowe dla dzieci od 5 do 13 lat; uroczyste zakończenie projektu – spektakl teatralno – taneczny połączony z wystawą prac uczestników.

 drukuj
powrót  Strona główna  do góry
Kontakt z urzędem
Urząd Gminy w Gorzycach
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

Tel./fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl

Godziny urzędowania:
Pn: 7.30-17.00,
Wt-Cz: 7.30-15.30,
Pt: 7:30-14:00
Zobacz numery telefonów Urzędu Gminy telefony urzędu gminy
Plan gminy Gorzyce Nautica - kryta pływalnia Film o gminie Wykonanie Dziennik ustaw E-kartki Wyszukiwany zwrot
Kalendarium wydarzeń
Poprzedni miesiąc
luty 2019
Następny miesiąc
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Pokaż wydarzenia w okresie:zamknij
Istotna informacja: ta strona wykorzystuje pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.
FB